Integritetspolicy

Uppdaterad senast: 2024-06-11

 

Din personliga integritet är lika viktig för oss som din frisyr och vi värnar om att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har därför upprättat denna policy. Den utgår ifrån gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan tillvarata dina rättigheter.

 

Vi är personuppgiftsansvariga

PRP Kliniken Sverige AB med organisationsnummer 556990-6454 och adress Kungsholmsgatan 10, 112 27 Stockholm ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig.

Vi har även ett dataskyddsombud: Mats Stolt, e-post: info@nordichair.com, telefonnr: 0701 91 01 10

 

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och tillförsäkra dig god vård.

I förekommande fall behandlar vi även personuppgifter för marknadsföringsändamål, om du särskilt har samtyckt till det.

 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om namn, personnummer, adress och andra kontaktuppgifter till dig. När du anlitar oss för utförande av en behandling så behöver vi även information om ditt hälsotillstånd, för att kunna ge dig en god och säker vård.

Vi får inte tillgång till dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna för att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

 

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

 

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, d.v.s. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter.

 

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöver någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på contact@nordichair.com.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

 

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

 

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

 

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullgöra avtal med dig.

 

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

 

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i en myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

 

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.integritetsskyddsmyndigheten.se

 

Kontakt

Du kan alltid kontakta oss genom att skriva till contact@nordichair.com eller genom att ringa oss på telefonnummer 08 – 20 00 18 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.nordichair.com.